ข้อมูลท่องเที่ยว
ส่วนนี้ เป็นส่วนของ โปรแกรมท่องเที่ยว เมืองซาปา มี 2 โปรแกรม คือ ไปรถ ผ่านประเทศลาว ไปจนถึงซาปา รวม 6 คืน 7 วัน โดยเข้าประเทศลาวที่ ด่านเชียงของ ห้วยทราย  เหมารถ ไปเมืองขวา ผ่านอุดมไซ พักที่เมืองขวา 1 คืน แล้วเดินทางต่อไปยัง เมืองเดียนเบียนฟู ประเทศเวียตนาม โดยไปรถประจำทาง ผ่านด่าน สบฮุน เตตรัง เข้าสู่ เมืองเดียนเบียนฟู เที่ยวเดียนเบียนฟู แล้วพักที่เดียนเบียนฟู 1 คืน รุ่งขึ้น ไปเมืองซาปา โดยรถประจำทางของเวียตนาม ถึงซาปาเย็น เที่ยวซาปา 2 คืน สถานที่ท่องเที่ยว มี น้ำตกซิลเวอร์  เชิงเขา ฟานซีปัน จุดชมวิว ดูภูมิประเทศ การทำนาขั้นบันได แล้วลงมา เที่ยวหมู่บ้านชาวเขา ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าไต ไทดำ ไทลื้อ ไทแดง ม้ง แม้ว อาข่า ชื่อหมู่บ้าน กัดกัด หมู่บ้าน ลาวไช ขึ้นดูวิว บนฮามรอง จากนั้น นั่งรถมายังเมืองลาวไก เพื่อขึ้นรถไฟ ไปฮานอย ระหว่างทาง ถ้าเป็นวันอาทิตย์ เราจะไปดูตลาดนัดชาวเขาเผ่าต่างๆ เรียกตลาดบักฮา อยู่ห่างลาวไกออกไป 55 กม. เรานอนบนรถไฟ 1 คืน ที่นั่งแบบ Soft Sleep ห้องละ 4 คน หรือ ประหยัดหน่อย ก็ Hard Sleep ห้องละ 6 คน รุ่งเช้า ถึงเมืองฮานอย ใครจะเที่ยว ซิตี้ทัวร์เมืองฮานอย หรือใครจะ ไปฮาลองเบย์ ก็ต้องจองล่วงหน้า พักเมืองฮานอยอีก 1 คืน รุ่งเช้า ไปสนามบินเพื่อขึ้นเครื่อง Air Asia กลับกรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยังมี โปรแกรม 4 คืน 5 วัน โดยบินไป / กลับ กรุงเทพฯ – ฮานอย แล้วขึ้นรถไฟไปซาปา พักบนรถไฟ 2 คืน(ไป/กลับ) พักที่ซาปา 1 คืน เที่ยว 2 วันเต็ม กลับมาถึง ฮานอย เที่ยวฮานอย 1 วัน พักฮานอยอีก 1 คืน แล้วขึ้นเครื่อง Air Asia กลับในวันรุ่งขึ้น แต่โปรแกรมนี้ เราจะไม่ได้ไป เมืองเดียนเบียนฟู
ข้อมูลท่องเที่ยว อินโดจีน เวียตนาม ลาว ไทย พม่า กัมพูชา
ท่องเที่ยวอินโดจีน  ตามความหมายทางภูมิศาสตร์   อินโดจีน หมายถึง พื้นที่คาบสมุทร ที่อยู่ระหว่าง ประเทศจีน และ อินเดีย ซึ่งประกอบด้วย ประเทศเมียนม่า( พม่า ), ไทย, ลาว, เวียตนาม, กัมพูชา( เขมร ), มาลายู( มาเลเซีย ) ในที่นี้ รวมถึง เมืองจีน ในมณฑลยูนาน ยูนนาน ซึ่งประกอบด้วย เมืองเชียงรุ้ง เมืองซือเหมา เมีองต้าลี่ (ต้าหลี่) ลี่เจียง เชียงกะลีลา(เชียงกลิลา,เชียงกรีล่า) หรือเมือง จงเตี้ยน ไปถึงเมืองหลวงแห่งแคว้นยูนาน คือเมืองคุนหมิง ส่วนในเมียนม่า(พม่า) ก็มีเมืองหงสาวดี เมืองร่างกุ้ง(ย่างกุ้ง) เมืองยอง เมืองพุกาม มัณฑะเลย์ ทะเลสาปอินเล พระธาตุอินทร์แขวน ในประเทศไทย มีพัทยา ภูเก็ต เป็นต้น ประเทศลาว ก็มีลาวเหนือ ประกอบด้วย ห้วยทราย หลวงพระบาง วังเวียง เมืองอุดมไซ(อุดมไช) เมืองขวา เมืองหนองเขียว เมืองงอย หลวงน้ำทา เมืองสิงห์ พงสาลี ติดชายแดนเวียตนามและจีน ผ่านเข้าเดียนเบียนฟูได้ ทางลาวใต้ ประกอบด้วย น้ำตก สวยงาม คือน้ำตกหลี่ผี คอนพะเพ็ง น้ำตกตาดฟาน ตาดเลาะ ตาดผาส้วม ตาดเยื้อง เซกะตาม เซบั้งไฟ ทั้งหมดอยู่ในแขวง จำปาสัก แขวงสาละวัน แขวงอัตตปือ นอกจากนี้ ยังมี ปารสาทวัดพู ปากเซ ดอนคอน ดอนเดช ส่วนนลาวกลางก็มี เวียงจันทน์ วัดสีเมือง (ศรีเมือง) พระธาตุหลวง หอพระแก้ว ประตูไช เขื่อนน้ำงึม เขื่อนน้ำงึม2 บ่อน บ่อนคาสิโน แดนสะหวัน (แดนสวรรค) ขึ้นเหนือไปหน่อย ก็เป็นเส้นทางไปเมืองวังเวียงและหลวงพระบาง ผ่านพูคูน เลี้ยวซ้ายไป หลวงพระบาง ถ้าเลี้ยวขวา ไปทุ่งไหหิน ในแขวงเชียงขวาง เมืองโพนสะหวัน มีอุทยานหินตั้ง ถ้าเดินทางเลยไป จะถึงซำเหนือ ส่วนปรเทศเวียตนาม มีเวียตนามเหนือ เวียตนามกลาง และ เวียตนามใต้  เวียตนามทางเหนือ มีเมืองท่องเที่ยว คือ ฮานอย เที่ยว ฮาลองเบย์ ฮาลองบก(นิงบิงส์) ในเมืองเที่ยว บริเวณเมืองเก่า ถนน 36 สาย ทะเลสาบคืนดาบ  เจดีย์เสาเดี่ยว สุสานโฮจิมิน พิพิธพันธ์การปฎิวัติ เหนือจากฮานอย สามารถ นั่งรถไฟ 1 คืน ไปยังลาวไก เมืองลาวไก เป็นเมืองที่ติดกับพรมแดนจีน มีด่านโหเข่อ(โหวเข่อ)  นอกจากนี้ เมืองลาวไก มีชุมชน ชาวเขา (ชนเผ่า ไต ไท ต่างๆ) ซึ่งจะมาจัด ตลาดนัด กันทุกวันอาทิตย์ เรียกตลาดบักฮา เริ่มประมาณ 06.00 น. ตลาดวาย(หยุด) ประมาณเวลา 14.00 น. สินค้าที่ขายเป็นสินค้าพื้นเมือง ผ้าทอ สินค้า แฮนด์เมด(Hand made) สินค้าจักรสาน สินค้าเกษตร เกษตรกรรม ผลไม้ พืชพรรณสายพันธ์แปลกๆ ซื้อขายแลกเปลี่ยน ปศุสัตว์เช่น ม้า วัว ควาย ล่อ ลา หมู ไก่ เน้น มีเฉพาะ วันอาทิตย์เท่านั้น จากนั้นก็น ขึ้นรถต่อไปยัง ซาปา เป็นเมืองพักตากอากาศของชนชาวฝรั่งเศส เมื่อครั้ง ปกครอง ประเทศในอินโดจีน คือ ลาว เขมร (กัมพูชา) และ ประเทศเวียตนาม ฝรั่งเศส ได้สร้างโรงแรมที่พัก โบสถ์คริสต์ เป็นสถาปัตยกรรมยุกเก่า สวยงามมาก เมืองซาปา มีทั้งความงามในด้านภูมิศาสตร์ เพราะ อยู่ใน พื้นที่ๆมี ถูมิอากาศ เขตอบอุ่น อากาศเย็นตลอดปี เปรียบเที่ยบเป็นเหมือน สวิสต์เซอแลนด์แห่งอินโดจีน  ใกล้ๆนั้น มีเทือกเขาที่มีความสูงที่สุดในอินโดจีน คือยอด ฟานซีปัน ฉายา หลังคาอินโดจีน ความสูง 3143 เมตร นอกจากนี้ ยังมี ชุมชนชาวเขา เผ่าต่างๆ ที่ซาปา เช่น เผ่า เย้า มูเซอ ไทดำ ไทแดง ไทขาว อีก้อ(เผ่าอาข่า) ไตลื้อ ลื้อ ไทเขิน อาศัยอยู่โดยรอบ เราสามารถไปดูความเป็นอยู่ ที่ยังดำรงวัฒนธรรมดั้งเดิม ยังอยู่กับธรรมชาติ เป็นแบบสังคมเกษตรกรรม นับถือผี มีพิธีกรรมที่น่าสนใจ นอกจากนี้ ใครสนใจไปเที่ยว เดียนเบียนฟู ก็มีทางไปจากซาปาเหมือนกัน ต้องนั่งรถ อีกประมาณ 5 ชม. วิ่งลัดเลาะ ไปตามภูเขาสูง เส้นทางสวยงามมาก หรือใคร จะนั่งรถมาจาก ฮานอย ก็ได้ มีรถบัสประจำทาง วิ่งทุกวัน ส่วนเวียตนามกลาง เดิมภูมิภาคส่วนนี้ เป็นเมืองหลวงของเวียตนามสมัยยังปกครองโดยระบบกษัตริย์ มีเมืองหลวงอยู่ที่เมืองเว้ เราสามรถ ไปจากเมืองไทย โดยออกจากไทยที่เมืองมุกดาหาร ข่ามเข้าประเทศลาว ที่เมืองสะหวันนะเขต นั่งรถต่อไปอีกประมาณ 3 ชม.ครึ่ง ถึงชายแดนลาวที่แดนสะหวัน เวียตนามกลาง ชื่อลาวบาว ขามพรมแดน เดินทางอีก 3 ชม จะถึงเมืองเว้ เมืองหลวงเก่าของเวียตนาม เที่ยวชมพระราชวังเก่า สุสาน กษัตริย์ตือดึก แม่น้ำหอม เจดีย์เทืยนมู่ ล่องเรือแม่น้ำหอม แล้ว นั่งรถต่อไปยัง เมืองดานัง เมืองท่า ส่งสินค้าทางเรือที่ใหญ่ที่สุด แห่งหนึ่งในเมืองเวียตนาม ที่สุด ลอดอุโมงยาว เกือบ 7 กม.ลอดใต้เทือกเขา เข้าสู่เมือง ฮอยอัน สถานที่สวยงามในหนังเรื่องฮอยอันฉันรักเธอ เป็นเมืองท่าเก่า ในอดีตเจริญมาก ต่อมา น้ำท่วมมากขึ้น จึงย้ายเมืองท่าออกไปที่ดานัง ในปัจจุบัน ที่นี่ เป็นมรดกโลก ทางการก่อสร้างและสถาปัตยกรรม เที่ยวเมืองฮอยอัน ชมสะพานญี่ปุ่นโบราณ พิพิธพันธ์จาม ชนชาติจาม เจริญรุ่งเรืองเมื่อประมาณ 1800 ปีมาแล้ว ลงเรือล่องลำน้ำทูโบน ส่วนด้าน เวียตนามใต้ เรามักให้ความสนใจกับประวัติศาสตร์ด้านการสงคราม ที่ชาวเวียตนาม ต่อสู้จักรวรรดิ์นิยม รบชนะ ประเทศที่ยิ่งใหญ่กว่า คือสหรัฐอเมริกา  นอกจากนี้ เวียตนามใต้ ยังมีภูมิประเทศ ที่มีความแตกต่างกัน มีบางส่วนเป็นทะเลทราย (ทะเลทรายมุยเน่) บางส่วนเป็นที่ราบ สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง อันอุดมสมบูรณ์ สถานที่ท่องเที่ยว เมืองไซ่ง่อน(โฮจิมินส์ซิตี้)  ทะเลทรายมุยเน่ เมืองดาลัด(เมืองยาตรัง) เป็นเมืองบนเขา มีภูมิประเทศ ที่สวยงาม มีทะเลสาป เที่ยวอุโมงกู่จี น้ำตกเพลน(น้ำตกเที่ยนซา) พระราชวังบ๋าวได๋ โรงแรมก่อสร้างแบบโคโรเนียน ล่องแม่น้ำไซ่ง่อน ต่อมา ถึงรายละเอียดประเทศเขมรหรือกัมพูชา  ส่วนใหญ่ เราจะเที่ยวดูสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ประกอบด้วย เสียมเรียบ   นครวัด  นครธม  โตนเลสาบ ศาลเจ้าเจ๊ก เจ้าจอมช้อบปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ ที่แปลกว่าตลาดเก่า  พระราชวังเจ้าสีหนุ กลุ่มปราสาทยุคแรก ปราสาทพะโค ปราสาทบากอง ปราสาทโลเลย ปราสาทกระวาน  พนมกุเลนปราสาทบันทายสรี  ปราสาทนาคพัน ปราสาทพระขรรค์ เขาพนมกุเลน  พนมบาเค็ง นครธม ปราสาทตาพรหม –บายน กลุ่มปราสาทพระนคร ต่อไป เป็นประเทศสุดท้าย คือมาเลเซีย เราสามารถเดินทาง โดยรถยนต์ ผ่านด่านสะเดา ทางใต้ ของประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยวชมตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก เมืองใหม่ปุตราจาย่า พักผ่อนที่เก็นติ้ง แหล่งพักผ่อนตากอากาศระดับชาติ ที่อากาศเย็นตลอดทั้งปีสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด หรือเสี่ยโชคที่บ่อนคาสิโน กัวลาลัมเปอร์-ปุตตราจาย่า–เก็นติ้งไฮแลนด์–มะละกา–ยะโฮร์บารู คาเมรอน


Web Site นี้ จัดทำ โดย ลุงน้อย. เพื่อ เผยแพร่ ข้อมูลการท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โชว์ภาพความประทับใจในการเดินทาง
และขายโปรแกรมท่องเที่ยว

ทุกสิ่งทุกอย่างใน Web นี้ ไม่มีการสงวนลิขสิทธ์
ติดต่อลุงน้อย. 089 1774429 หรือ Email : nuomnoi@hotmail.com ; lungnoi@tongindojeen.com
ห้วยทราย อุดมไซ เมืองขวา

เชียงของ


เรือข้ามฟาก

ด่านไทย

หมู่บ้านสวย ระหว่างทาง

ลำน้ำอู ที่เมืองขวา ตอนเช้าอากาศเย็นหมอกลงจัด

ถึงแล้ว เมืองขวา

นั่งเรือข้าลำน้ำอูที่เมืองขวา

ด่านสบฮุนของลาว

ด่านเวียตฯ เตตรัง
ระหว่างทาง เมืองขวา เดียนเบียนฟูใกล้เดียนเบียนฯ มองเห็นเมืองลิบๆ

เข้าเขตเวียต

เด็กนักเรียนใช้จักรยานกันทุกคน


พิพิธพันธ์

สงครามวีรกรรมทหารเวียต ระเบิดที่มั่นฝรั่งฯ

อาหารกลางวัน
เดียนเบียนฟู

ที่มั่นสุดท้าย ของฝรั่งเศษ ถูกยึด

เด็กๆในเดียนเบียนฟู

สาวเวียตที่เดียนเบียน


สมุนไพรเวียต

ทำให้เด็กแข็งแรง
ซาปา

สภาพบ้านเรือน ในซาปา


-โบสถ์คริสต์โบราณ

โรงแรมเก่าบ้านเศรษฐี ริมบึง

.....น้ำตกซิลเวอร์.....

นาขั้นบันได

ถ่ายจากเขาฮามรอง สูงเหนือเมฆ
         
กลับไปหน้าหลัก
นโยบายการจัดทริป